selisih

1. beza, perbezaan, kelainan:
tidak jauh ~ umurnya dengan umur kakaknya;

2. tidak sama (pendapat, fikiran, dan lain-lain), berbeza atau berlainan (pendapat dan lain-lain);
~ basah simpang-siur (perahu dan lain-lain);
~ faham (pendapat) berlainan faham (pendapat);

berselisih
1. tidak sama (jumlah dan lain-lain), berbeza:
isi padu kedua-dua benda itu ~ 20 cm padu;

2. berlainan pendapat (fikiran dan lain-lain), berbantah, bermusuh, tidak sesuai (antara satu dengan yang lain):
siapa menyangka kedua-duanya akan ~ faham;
mendamaikan orang-orang yang ~;
~ semat
[Minangkabau] salah faham;

3. bertemu di jalan dan lain-lain (tetapi berlainan hala), berpapasan:
sekali-sekala kereta kami ~ dengan kereta kenalan;

berselisihan saling berselisih:
kehendak dan harapan pihak yang ~;

menyelisihkan, memperselisihkan
1. menimbulkan pendapat dan lain-lain yang berlainan mengenai, memperbantahkan, mempertikaikan:
~ kandungan surat;

2. menjadikan bertikai atau berlawan, memperlawankan;

selisihan sesuatu (angka, jumlah, data, dan sebagainya) yang berselisih:
tugas yang asas ialah menyediakan standard dan arahan bagi menghitung dan membuat ~ jadual data tersebut;

perselisihan
1. perbezaan pendapat (fikiran dan lain-lain):
timbullah ~ faham antara Dato Temenggung dengan Dato Perpatih;

2. perbalahan, persengketaan, pertikaian:
berunding menyelesaikan ~.

berkongsi