jajan

[Jakarta] = berjajan membeli kuih dan lain-lain, mengudap;
wang ~ wang pembeli kuih dan lain-lain.

berkongsi